งานนวัตกรรมมะม่วงไทย

เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม ที่ผ่านมา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน “นวัตกรรมมะม่วงไทย” ภายในงานมีการนำเสนอวิดีทัศน์ นวัตกรรมมะม่วงไทย 2022 และการเสวนานวัตกรรมมะม่วงจากต้นน้ำ กลางน้ำ ไปสู่ปลายน้ำ

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน) และวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร) ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563

Scroll to top