สถานที่ติดต่อ

 


วิทยาเขตบางเขน

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308
สายใน 1328, 1330
โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112

 

 

 

 


ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112