ปณิธานของภาควิชาพืชสวน

          “สร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม นำพืชสวนไทยก้าวไกลสู่สากล”

 

วัตถุประสงค์

          1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และประสบการณ์ทางพืชสวน มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นพลังของสังคม
          2. วิจัยการเพิ่มคุณภาพผลผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
          3. บริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้สู่สังคมไทย
          4. สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

 
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112