ภาควิชาพืชสวนเปิดการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก

ี้หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร) โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

ระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษามุ่งเน้นการค้นคว้าวิจัย ร่วมกับการศึกษาในห้องเรียน
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
ผู้สำเร็จปริญญาเอก จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

นอกจากนี้ ภาควิชาพืชสวนยังเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ร่วมกับคณะเกษตร โดยเน้นการวิจัยด้านพืชสวน มี 2 หลักสูตร ได้แก่

  • Master of Science (Tropical Agriculture)
  • Doctor of Philisophy (Tropical Agriculture)

ปัจจุบันภาควิชาพืชสวนได้แบ่งสาขาการศึกษาออกเป็น 5 สาขา

 

1. การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพ (Crop Improvement and Biotechnology)
ศึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรมของพืชสวนที่เป็นพืชเศรษฐกิจ การผสมพันธุ์พืช การคัดเลือกพันธุ์ดี การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช

2. สรีรวิทยาการผลิตพืช (Crop Physiology and Production)
ศึกษาเกี่ยวกั
บสรีรวิทยาในการเจริญเติบโตของพืชสวนที่ตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม การเขตกรรม ธาตุอาหาร น้ำ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นในพืช รวมไปถึงปัจจัยการ ผลิตต่างๆ

3. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ (Seed Technology)
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ ซึ่งรวมถึงการเก็บรักษาและ การตรวจสอบคุณภาพ

4. สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Physiology and Technology)
ศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดทางพืชสวน
ปัจจัยก่อนการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวของพืชสวน

5. พืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม (Environmental Horticulture)
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชสวนในการออกแบบจัดสวน การใช้พืชประดับสถานที่ทั้งภายใน และภายนอกอาคารเพื่อการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น


ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112