รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา(พืชสวน)

 

 

 

 

 

 

กนกวรรณ ถนอมจิตร
A6004
     
มล.จารุพันธ์ ทองแถม
A6002
     
ฉลองชัย แบบประเสริฐ
A6040
     
ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์
A6022
     
เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
A6062
ณัฏฐ พิชกรรม
A6054
ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
A6044
     
เบญญา มะโนชัย
A6063
     
ปริยานุช จุลกะ
A6017
     
พิจิตรา แก้วสอน
A6066
พูนพิภพ เกษมทรัพย์
A5048
พัชรียา บุญกอแก้ว
A6005
     
ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา
A6050
     
สายชล เกตุษา
A6037
     
สุรวิช วรรณไกรโรจน์
A6048
     
สุรศักดิ์ นิลนนท์
A6027
     
อลิศรา มีนะกนิษฐ
A6051
     
อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์
A6060
     
เอื้อมพร วีสมหมาย
A6030
         
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112