การประกอบอาชีพ

          ผู้ที่จบการศึกษาจากภาควิชาพืชสวน   สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เกษตร ศิลปะ ธุรกิจและการบริการ ทั้งในหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน หรือธุรกิจส่วนตัว

          ตัวอย่างอาชีพทางพืชสวน เช่น ธุรกิจการทำสวนผัก ไม้ผล สถานเพาะชำ จำหน่ายพันธุ์ไม้ ร้านดอกไม้ การออกแบบและจัดสวน การดูแลจัดการสนามกอล์ฟ สวนสาธารณะ รวมถึงงานสื่อมวลชนซึ่งให้ข้อมูล เสนอข่าวสาร และเผยแพร่เทคโนโลยีทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่าง ๆ งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

          ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เกษตรนั้นจะเป็นอาชีพทางด้าน การสอนพืชสวนในสถานศึกษาระดับต่างๆ การค้นคว้าวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันวิจัยต่างๆ

            นอกจากนี้ยังมีสาขาอาชีพทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพืชสวน เช่น การวางแผนนโยบายทางพืชสวน การบริหารกลุ่มผู้ผลิต สหกรณ์หรือองค์กร และพืชสวนบำบัด ซึ่งใช้กิจกรรมทางพืชสวนในการบำบัดและฟื้นฟูสภาพจิตใจของกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะทาง ผู้พิการทางสมอง ผู้ติดยาเสพติด คนพิการ และผู้ต้องขัง ปัจจุบันหน่วยงานทางการเกษตรทั้งของภาครัฐและเอกชนยังต้องการผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาพืชสวนค่อนข้างมาก และมีงานวิจัยหลายสาขาที่สามารถทำวิจัยเพื่อต่อยอดสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

 


ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112