การค้นคว้าวิจัย

          ภาควิชาพืชสวน มก.  มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยมาโดยตลอด หน้าที่หลักอย่างหนึ่งของภาควิชาฯ คือ  การทำการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพืชสวน ในแง่มุมต่าง ๆ    เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่   เพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกร และเพื่อการพัฒนาพันธุ์พืชสวน  สรีรวิทยาของพืชสวน เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวนและการผลิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาผลผลิตพืชสวน เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชสวน   เทคโนโลยีทางด้าน   genetic  engineering     เทคโนโลยีทาง DNA fingerprint เทคโนโลยีพืชสวนเพื่อสภาวะแวดล้อมและการตกแต่งสวน ที่ทันสมัย ให้เหมาะสมกับสภาพการผลิต สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

          ผลงานการวิจัยของคณาจารย์และนิสิตของภาควิชาพืชสวน มก.  มีเป็นจำนวนมากที่เผยแพร่ออกไปสู่สังคม  และมีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ     อย่างไรก็ตาม  ยังคงมีผลงานการวิจัยอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่รับการได้เผยแพร่ออกสู่สังคม

          ทางภาควิชาฯ    ได้เล็งเห็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม   หากมีการดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวออกไปสู่สังคม ซึ่งขณะนี้ภาควิชาฯ กำลังดำเนินการเผยแพร่ความรู้และผลงานที่มีประโยขน์ต่อสังคมผ่านทางเว็บไซต์แห่งนี้ต่อไป


ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112