รายนามคณาจารย์
Alisra รองศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา มีนะกนิษฐ
Associate Prof. Dr.Alisara Menakanit

(หัวหน้าภาควิชาฯ)
ความเชี่ยวชาญ ภูมิสถาปัตย์ การวางผังบริเวณ ลานโล่งในเมือง
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A6051
ห้อง ก 514
โทร. 0-2579-0308 ต่อ 155
e-mail alisaram@yahoo.com
   
Surawit รองศาสตราจารย์ ดร. สุรวิช วรรณไกรโรจน์
Associate Prof. Dr.Surawit Wannakrairoj

(รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษา)
ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาพันธุ์พืชสวน การผลิตและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A6048
ห้อง ก 408
โทร. 0-2579-0308 ต่อ 124
e-mail agrsuw@ku.ac.th
   
Pariyanuch อาจารย์ ดร. ปริยานุช จุลกะ
Dr. Pariyanuj Chulaka

(รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร)
ความเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาการผลิตพืชผัก
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A6017
ห้อง ก 506
โทร. 0-2579-0308 ต่อ 133
e-mail agrpnc@ku.ac.th
   
Shermarl ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
Assistant Prof. Dr.Shermarl Wongchaochant

(รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)
ความเชี่ยวชาญ
ปรับปรุงพันธุ์พืชสวน,ไม้ดอกไม้ประดับ, Plant molecular genetic
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A6062

ห้อง ก 406
โทร. 02-579-0308 ต่อ 123
E-mail: agrsmw@ku.ac.th
   
Nath ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ พิชกรรม
Assistant Prof. Dr.Nath Pichakum

ความเชี่ยวชาญ การออกแบบและการจัดสวน ภูมิสถาปัตย์ พืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A6054
ห้อง ก 508
โทร. 0-2579-0308 ต่อ 134
e-mail agrnat@ku.ac.th
   
Thunya

รองศาสตราจารย์ ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
Associate Prof. Thunya Taychasinpitak

ความเชี่ยวชาญ การปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับชนิดใหม่ ๆ และการผลิตไม้ดอก
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A6044
ห้อง ก 414
โทร. 0-2579-0308 ต่อ 127
e-mail agrtyt@ku.ac.th

   
Poonpipop รองศาสตราจารย์ ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์
Associate Prof. Dr.Poonpipope Kasemsap

ความเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาด้านพืชสวน
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A5048
ห้อง ก 512
โทร. 0-2579-0308 ต่อ 136
e-mail
agrppk@ku.ac.th
   
Patchareeya

รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว
Associate Prof. Dr.Patchareeya Boonkorkaew

ความเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A6005
ห้อง ก 518
โทร. 0-2579-0308 ต่อ 139
e-mail agrpyb@ku.ac.th
agrpat@yahoo.com

   
Kanokwan ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ถนอมจิตร
Assistant Prof. Kanokwan Thanomchit

(ลาศึกษาต่อในประเทศ)

ความเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน (กล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ)
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A6004
ห้อง ก 410
โทร. 0-2579-0308 ต่อ 125
e-mail agrkwt@ku.ac.th
   
Chinawat

อาจารย์ ดร. ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์
Dr.
Chinawat Yapwattanaphun

ความเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาการผลิตไม้ผล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A6022
ห้อง ก 412
โทร. 0-2579-0308 ต่อ 126
e-mail agrcwy@ku.ac.th

   
Anchaya

อาจารย์ ดร. อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ
Dr. Anchaya Mongkolchaiyaphruek

ความเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A6060
ห้อง ก 516
โทร. 02-579-0308 ต่อ 154
E-mail: agrctt@ku.ac.th

   
Benya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญา มะโนชัย
Assistant Prof. Dr.Benya Manochai

ความเชี่ยวชาญ พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ การผลิตและการขยายพันธุ์พืชสวน
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A6063
ห้อง ก 504/2
โทร. 02-579-0308 ต่อ 150
E-mail: agrbym@ku.ac.th

   
Pichitra

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา แก้วสอน
Assistant Prof. Dr.Pichittra Kaewsorn

ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A6066

ห้อง ก 504/1
โทร. 02-579-0308 ต่อ 132
E-mail: agrpctk@ku.ac.th

 

   
Rattapol

อาจารย์ รัฐพล ฉัตรบรรยงค์
Mr. Rattaphon Chatbanyong

ความเชี่ยวชาญ ไม้ผล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
-
ห้อง ก 520
โทร. 02-579-0308 ต่อ 138
E-mail: agrrtp@ku.ac.th

   
Janejira

อาจารย์ ดร.เจนจิรา ชุมภูคำ
Dr. Jenjira Chumpookam

ความเชี่ยวชาญ ไม้ผล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A6067

ห้อง ก 510
โทร. 02-579-0308 ต่อ 135
E-mail:fagrjrc@ku.ac.th

 

   
Janejira

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา ดวงจิต
Assistant Prof. Dr.Janejira Duangjit

ความเชี่ยวชาญ การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A6068

ห้อง ก 418
โทร. 02-579-0308 ต่อ 147
E-mail:janejira.d@ku.th 

   
Tassanai

อาจารย์ ดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์
Dr.Tassanai Jaruwattanaphan

ความเชี่ยวชาญ อนุกรมวิธานและการจำแนกพันธุ์พืช
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A6069

ห้อง ก 414
โทร. 02-579-0308 ต่อ 128
E-mail: dipteris@gmail.com

   
Araya อาจารย์ ดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม
Dr.Araya Arjcharoen Thenahom

ความเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาการผลิตไม้ผล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A6070
ห้อง ก 420
โทร. 02-579-0308 ต่อ 146
E-mail: fagrart@ku.ac.th
   
 

อาจารย์ ดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร
Dr.Jareerat Chunthawodtiporn
ความเชี่ยวชาญ การปรับปรุงพันธุ์ผัก
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
ห้อง ก 312
โทร. 02-579-0308 ต่อ 118
E-mail: jchunthawodtiporn@gmail.com

รายนามบุคลากร
นายเชฏฐ์ สาทรกิจ นักวิจัย
นางสาวสุนันทา เสือเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 5
นางสมจิตต์ สองบาง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 4
นางพรรณปพร วิชญะเดชา
พนักงานห้องทดลองชั้น 2
นางสาวสรัญญา จันทรวิวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายมาโนช ลิ่มหุ่น
พนักงานขับรถยนต์
นางเตือนใจ ช้างเยาว์
พนักงานอัดสำเนา
นางนิตยา สว่างจันทร์
พนักงานโทรศัพท์
นายอำนวย ทองจันทร์
หัวหน้าคนงาน
นายกฤษธณะ จินดารักษ์
คนงาน
นายบรรเจิด ทับสมุทร
คนงาน
นายบุญจันทร์ บัวสาย
คนงาน
นายสุชีพ สวัสดิภาพ
คนงาน
นายสมเดช รอดเอี่ยม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112