คณาจารย์

 • A6004
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ถนอมจิตร
 • Assistant Prof. Kanokwan Thanomchit
 • ก 410
 • agrkwt@ku.ac.th
 • สรีรวิทยาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
 • A6073
 • อาจารย์ ดร.กาญจนา บุญเรือง
 • Dr. Kanchana Boonruang
 • ก 502/2
 • kanchana.boon@ku.th
 • สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการบรรจุผลิตผลพืชสวน
 • Research Profile
 • A6067
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา ชุมภูคำ
 • Assistant Prof. Dr. Jenjira Chumpookam
 • ก 510
 • fagrjrc@ku.ac.th
 • สรีรวิทยาการผลิตไม้ผล
 • Research Profile
 • A6068
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา ดวงจิต
 • Assistant Prof. Dr. Janejira Duangjit
 • ก 418
 • janejira.d@ku.th
 • ปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล
 • A3728
 • อาจารย์ ดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร
 • Dr. Jareerat Chunthawodtiporn
 • ก 312/1
 • jareerat.c@ku.th
 • การปรับปรุงพันธุ์ผัก
 • A6072
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช
 • Assistant Prof. Dr. Jutiporn Thussagunpanit
 • ก 312/2
 • jutiporn.thu@ku.th
 • สรีรวิทยาพืชผัก สรีรวิทยาพืชสวน
 • Research Profile
 • A6062
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
 • Assistant Prof. Dr. Shermarl Wongchaochant
 • ก 406
 • agrsmw@ku.ac.th
 • ปรับปรุงพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไม้ดอกไม้ประดับ
 • A6054
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ พิชกรรม
 • Assistant Prof. Dr. Nath Pichakum
 • ก 508
 • agrnat@ku.ac.th
 • ออกแบบภูมิทัศน์
 • Research Profile
 • A6069
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์
 • Assistant Prof. Dr. Tassanai Jaruwattanaphan
 • ก 414
 • dipteris@gmail.com
 • ความหลากหลายของทรัพยากรพืชสวนและอนุกรมวิธานพืช, เฟิน
 • A6017
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยานุช จุลกะ
 • Assistant Prof. Dr. Pariyanuj Chulaka
 • ก 506
 • agrpnc@ku.ac.th
 • สรีรวิทยาการผลิตพืชผักและเมล็ดพันธุ์
 • Research Profile
 • A6066
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา แก้วสอน
 • Assistant Prof. Dr. Pichittra Kaewsorn
 • ก 504/1
 • pichittra.k@ku.th
 • เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และสรีรวิทยาการผลิตผัก
 • A6005
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว
 • Associate Prof. Dr. Patchareeya Boonkorkaew
 • ก 518
 • agrpyb@ku.ac.th
 • สรีรวิทยาด้านสิ่งแวดล้อม สรีรวิทยาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
 • Research Profile
 • A5048
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์
 • Associate Prof. Dr. Poonpipope Kasemsap
 • ก 512
 • agrppk@ku.ac.th
 • สรีรวิทยาด้านพืชสวน
 • A6064
 • อาจารย์ รัฐพล ฉัตรบรรยงค์
 • Mr. Rattaphon Chatbanyong
 • ก 520
 • agrrtp@ku.ac.th
 • สรีรวิทยาการผลิตไม้ผล
 • A6060
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์
 • Assistant Prof. Dr. Anchaya Mongkolchaiyaphruek
 • ก 516
 • agrctt@ku.ac.th
 • สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • Research Profile
 • A6070
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม
 • Assistant Prof. Dr. Araya Arjcharoen Theanhom
 • ก 420
 • fagrart@ku.ac.th
 • สรีรวิทยาไม้ผล การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

 • A6051
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ
 • Associate Prof. Dr. Alisara Menakanit
 • ก 420
 • alisaram@yahoo.com
 • ออกแบบภูมิทัศน์
 • Research Profile
 • A6063
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญา มะโนชัย
 • Assistant Prof. Dr. Benya Manochai
 • ก 504/2
 • agrbym@ku.ac.th
 • สรีรวิทยาการผลิตพืชสมุนไพร
 • Research Profile
 • A6074
 • อ.ดร. นิตยา ชูเกาะ
 • Dr. Nittaya Chookoh
 • ก 412
 • nittaya.cho@ku.th
  ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 • นักวิจัย 
 • ดร.เชฏฐ์ สาทรกิจ
 • Dr. Jate Sathornkich 
 • ก 502/1
 • fagrart@ku.ac.th
 • สถาปัตยลักษณ์พืช นิเวศสรีรวิทยาการผลิตพืช แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช สมดุลคาร์บอน

Loading