โครงสร้างการบริหาร

หัวหน้าภาควิชาพืชสวน
รศ.ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร. อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร. พิจิตรา แก้วสอน

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
ผศ.ดร. อารยา อาจเจริญ เทียนหอม

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาพืชสวน ฝ่ายกิจการนิสิต
ผศ.ดร. ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาพืชสวน ฝ่ายกิจการพิเศษ
และสื่อสารองค์กร 
อ.ดร. จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช

Loading