โครงสร้างการบริหาร

หัวหน้าภาควิชาพืชสวน
รศ.ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร. อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร. พิจิตรา แก้วสอน

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
ผศ.ดร. อารยา อาจเจริญ เทียนหอม

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาพืชสวน ฝ่ายกิจการนิสิต
ผศ.ดร. ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาพืชสวน ฝ่ายกิจการพิเศษ
และสื่อสารองค์กร 
อ.ดร. จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช