ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทดแทนอัตราเลขที่ 662016)

ประกาศคณะเกษตร
เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาพืชสวน (ทดแทนอัตราเลขที่ ๖๖๒๐๑๖)

ด้วยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ ๗ (๔) ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๗๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทอาจารย์ประจำ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทดแทนอัตราเลขที่ ๖๖๒๐๑๖) จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๓๔,๐๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๐๓๐๘ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ

 ประกาศคณะเกษตร เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาพืชสวน (ทดแทนอัตราเลขที่ ๖๖๒๐๑๖) ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading