ติดต่อเรา

แบบฟอร์มติดต่อ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง โดยการส่งแบบฟอร์มติดต่อนี้ถือว่าท่านได้รับทราบเงื่อนไขการใช้งานและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้แล้ว


ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์

ภาควิชาพืชสวน อาคารคณะเกษตร ชั้น 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308
หมายเลขภายใน 1328, 1330
โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112